10 geboden - Wandelthema 2008-2009 PDF Afdrukken
Geschreven door Rian   
woensdag, 08 juli 2009 20:06

op stap met godIn het seizoen 2008-2009 hebben we tijdens de maandelijkse wandelingen op zaterdagochtend gesproken over de 10 geboden. Aan de hand van een praatpapier werd telkens een kleine toelichting gegeven en werden vragen gesteld. Omdat je vaak samen met één andere wandelaar loopt gaf dit heel goede gelegenheden om met elkaar van gedachten te wisselen en wat ‘dieper’ in te gaan op wat je ervan vindt en wat de reactie van de ander daarop is.
Onderstaand vind u een bloemlezing van hetgeen we de wandelaars hebben aangereikt. 

Inleiding

Het jaarthema van onze kerk voor het seizoen 2008-2009 is: ‘Woorden die Wegen Wijzen…‘

Een mooi thema voor onze maandelijkse Wandeling. We gaan met elkaar op weg om naar wegen te zoeken die ons samen brengen bij God. We kunnen bij onze Wandeling denken aan een georganiseerde reis op platgetreden paden die ons doelgericht naar een bepaald punt voeren. We kunnen ook denken aan een avontuurlijke trektocht waarin we van alles en nog wat tegenkomen op ons pad. Soms zijn de wegen vrijwel onbegaanbaar en een enkele keer volgen we een doodlopend spoor ……  Alles is mogelijk op onze Wandeling. Gelukkig beschikken wij over Wegwijzers: de Tien Geboden. De Tien Geboden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt ze niet los van elkaar lezen: samen vormen ze één geheel. 

Het eerste gebod

Houd er geen andere goden op na. Ik ben er immers.

Gesprekspunten voor onderweg:

 • Zijn de Tien Geboden in jouw leven wegwijzers op je levenspad?
 • Welke van deze Tien Geboden spreekt jou het meeste aan en waarom?
 • Vandaag houden we ons bezig met het eerste gebod. Dit heeft alles te maken met de plaats die we God toekennen in ons leven.
  Komt God op de eerste plaats in ons leven of houden wij er andere ‘goden’ op na? Licht je antwoord toe.
 • In de nieuwste Bijbelvertaling staat bij het eerste gebod:
  ‘Vereer naast mij geen andere goden’
  De toevoeging: ‘Ik ben er immers’, is hier weggelaten. Wat vind je hiervan? Licht je mening toe.
 • In Matteüs 6 vers 24 staat het volgende:
  ‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon’.
  Is het volgens jou wel of niet mogelijk om 2 (of meerdere) ‘heren’ te dienen. Hoe komt dit uiting in je leven? Bijv. thuis, je werk, familie, sociale contacten.  Levert dit wel eens conflicten op met jezelf en/of andere mensen?  

Het tweede gebod

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

Wij realiseren ons dat het hebben van afgoden, in welke vorm dan ook, in strijd is met de 10 geboden.

 • Bedenk in stilte voor jezelf met welke ‘(af)goden’ je in je leven te maken hebt. Denk hierbij aan: werk, gezin, tijd, hang naar geld, macht, status, enz.
  Bedenk ook welke plaats God in je leven inneemt …
  Neem hier een aantal minuten de tijd voor.
 • Zoek hierna een gesprekspartner op en vertel over jouw persoonlijke afgod(en) in verhouding met de relatie die je met God hebt.
  Het is de bedoeling dat je gesprekspartner jou laat vertellen, zonder jou te onderbreken met zijn/haar eigen verhaal. Hij/zij mag wél doorvragen n.a.v. jouw verhaal.
  Als je uitverteld bent, worden de rollen omgedraaid en is het de beurt van je gesprekspartner om te vertellen en mag jij hem/haar bevragen.
 • Tot slot: overleg samen hoe je concreet iets kunt doen tegen de ‘afgoden’ in je leven.

Het derde gebod

Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet

Uit Psalm 1412 HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp, luister naar mij nu ik tot u roep. 3 Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur van mijn lippen.  Uit Psalm 1422 Luid roep ik tot de HEER, luid smeek ik de HEER om hulp, 3 bij hem stort ik mijn hart uit, bij hem klaag ik mijn nood. 4 Ik ben ten einde raad, u kent de weg die ik moet volgen, u weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt.  

Voor onderweg:

 • Wat is voor jou ‘vloeken’? Wanneer/waarom doe je dat?
 • Vloeken is een verruwing van de taal. Te pas en te onpas wordt de naam van God erbij gehaald. Denk in dit verband eens aan de toespraken van de president van Amerika, waarin Gods naam vaak genoemd wordt of aan vergaderingen/bijeenkomsten die niets met kerk of geloof te maken hebben maar waarin veelvuldig gebeden en gedankt wordt. Is dit een vorm van ‘vloeken’?
 • In de bijbel wordt de naam van God vaak gebruikt als een aanklacht tegen God. Denk aan de psalmen. (bijv. psalm 141 en psalm 142). Zou je dit ook als een vorm van vloeken kunnen vertalen?
 • Wat vind je van de volgende stelling: ‘God is zó dichtbij dat Hij het risico loopt dat onze woorden/daden Hem kunnen beschadigen’. 
 • Wat vind je van ‘De Bond tegen Vloeken’? Is het in jouw ogen noodzakelijk dat er een dergelijke Bond bestaat?
 • Draai het derde gebod eens om: ‘Gebruik de naam van God’.
  Hoe zou je in jouw eigen leven daar invulling aan willen geven?
 • Hoe ga je zelf om met de naam van God?

Het vierde gebod

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 

Voor onderweg:

 • Wat betekent de zondag voor jou?
 • Als je dit gebod goed leest dan merk je dat het niet alleen jezelf betreft maar ook je (directe) omgeving. Is dit een verantwoordelijkheid? Hoe denk je over de plaats van de zondag in onze 24-uurs economie?
 • Er staat in dit gebod dat de zondag ‘een rustdag is gewijd aan God’. Wat betekent ‘zondagsrust’ voor jou? En wat betekent het voor jou om deze dag ‘toegewijd te zijn aan God’?
 • Is er een groot verschil tussen de beleving van de zondag vroeger en nu? Wat waren/zijn de voor- en nadelen hiervan?
 • Ook in de bijbel wordt er verschillend gedacht over de zondagsviering. Denk aan dekerk magneet verhalen van Jezus over de sabbat: het aren plukken en de genezing van een zieke. En de reactie van de Farizeeën en schriftgeleerden hierop. Jezus zegt de volgende woorden: ‘De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat’ (Mattheus 12:8) en: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat’ (Marcus 2:27). Het gaat blijkbaar niet om wat er op die dag mag of niet mag. Hoe denk jij over deze woorden van Jezus?
 • Bespreek met je gesprekspartner op welke wijze je denkt wat God anno 2009 van ons verwacht aangaande het vierde gebod.

Het vijfde gebod

Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Dit gebod slaat een brug tussen God en de medemens, tussen de eerste 5 geboden waarin God centraal staat en de andere 5 geboden waarin de mens centraal staat.Het vijfde gebod dient niet als opvoedingsmiddel maar dit gebod houdt ons voor dat de wereld niet bij ons begonnen is, maar bij onze (voor)ouders. Ouders leren ons wie God is en wat onvoorwaardelijke liefde is tussen God en mensen. Het vijfde gebod zou je kunnen vertalen met: Doe je ouders recht!Dit betekent niet dat je alles wat ze jou geleerd hebben, moet accepteren en goedkeuren. Je eerbiedigt je ouders als je ziet wie ze zijn met al hun kwaliteiten en tekortkomingen. Als je dit ziet, dan kun je onbevangen houden van je ouders en doe je hen recht.  

Voor onderweg:

 • Deel met je gesprekspartner de positieve ervaringen die je hebt m.b.t. het vijfde gebod.
 • Is in jouw geloofsopvoeding het vijfde gebod als opvoedingsmiddel gebruikt? (door je ouders of door jezelf t.o.v. je eigen kinderen).
  Hoe heb je dit ervaren en hoe kijk je hier zelf tegenaan?    
 • We hebben allemaal te maken (gehad) met ouder wordende ouders: hoe kijk je hier tegenaan m.b.t. het vijfde gebod? Wordt het moeilijker/gemakkelijker om je ouders ‘recht te doen’? Bespreek dit met elkaar.
 • Wat vindt je van de volgende stelling:
  “Wie zijn ouders veracht, veracht een stukje van zichzelf”.gezin
  Wat houdt dit in en geldt dit ook voor jezelf?
 • Het vijfde gebod houdt ook een belofte in: “Wie zijn ouders recht doet, zal gezegend worden met een lang leven in het land dat God je zal geven”.
  Wat wordt hiermee volgens jou bedoeld en wat betekent dit voor jou?

Het zesde tot en met het tiende gebod

In de laatste wandeling van het seizoen hebben we deze vijf geboden gezamenlijk tot gespreksonderwerp gehad. De deelnemende wandelaars hebben zelf dit voorbereid. Dat ‘De Tien Geboden’ nog altijd een belangrijke rol in ons leven spelen, blijkt uit een reactie van een trouwe wandelaar: We hebben de tien Geboden gekregen van God als leefregels om van het leven iets goeds te maken. Die aloude woorden hebben ons nog steeds iets te zeggen.  Bij het afscheid van de nevendienst kregen de kinderen een boekje. Daarin staan de Tien Geboden opgeschreven als de omgekeerde Tien Woorden. Als je díe leest, schrik je toch wel erg. Vaak als je de Tien Geboden hoort, denk je dat het logisch is om te doen wat er staat. Natuurlijk pleeg je geen moord, steel je niet ….. Dat is je als kind al bijgebracht. Maar als je leest wat er in die omgekeerde Tien Woorden staat, realiseer  je je pas wat het betekent als mensen zich er niet aan houden. Samengevat luiden deze omgekeerde Tien Woorden:

Doe zo en leef als iedereen.
Dan leef je lang.
En ook alleen. 

Het dringt dan ten volle door dat het heel nodig is dat wij als mensen met onze neus erop worden gedrukt wat belangrijk in ons leven is.

 

Een ‘klassieke’ weergave van de 10 geboden.

 Een ‘klassieke’ weergave van de 10 geboden.

 

Het zesde gebod

Pleeg geen moord.

 • Vaak denken we, dat dit een gemakkelijk gebod is.
  Wij zijn toch geen moordenaars?
  Maar als je wat verder doordenkt, dan kun je iemand toch dodelijk pijn doen.
  Bijvoorbeeld door je woorden!
  Ken je hier voorbeelden van?
 • Moord kan meer zijn dan alleen maar fysiek.
  Geestelijke moord kan ook een probleem zijn binnen de samenleving.
  Denk aan iemand negeren, niet serieus nemen, roddel etc.
 • En ……heb jij wel eens iemand vermoord?
 • Wat vind je van de volgende gedachte:
  Er zijn mensen die zeggen dat het zesde woord in de volgende woorden wordt uitgelegd: Je kunt elkaar doden door ontrouw te zijn, door te stelen, door te liegen en te begeren wat jou niet toebehoort. Dan is het gebod dus een opdracht om trouw te zijn en respect te tonen en waarheid te spreken en tevreden te zijn met wat jou is gegeven.

Het zevende gebod

Pleeg geen overspel.

 • Het zevende gebod is in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald als: ‘pleeg geen overspel’ i.p.v. ‘pleeg geen echtbreuk’. Een heel mooie vertaling. 
  De vraag is: hoe denk jij over de vertaling: ‘overspel’ als je die vergelijkt met de oude vertaling: ‘echtbreuk’? Houdt dit verband met het tiende gebod: ‘Zet uw zinnen niet op het bezit van een ander’?

Het achtste gebod

Steel niet.

 • Het kortste gebod, maar is dit niet juist het gebod waarmee we allemaal wel eens te maken hebben gehad? Van ons allemaal is er wel eens iets gestolen. Hoe gaan we hiermee om? Leggen we ons daarbij neer, komen we er tegen in opstand of verleggen we onze norm en nemen we het zelf ook niet zo nauw met dit gebod?
  (Denk hierbij ook aan het meenemen van materialen van de werkvloer: is dit ook stelen?)

Het negende gebod

Leg over een ander geen vals getuigenis af.

 • Een moeilijke opdracht: roddelen en vals getuigenis afleggen ……  we doen het zo makkelijk. Hoe gaan wij hiermee om?

Het tiende gebod

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

Ons wordt gewezen op het feit dat we niet jaloers moeten zijn op een ander en we niet dingen of personen van elkaar moeten afpakken. Helaas gebeuren er soms hele andere dingen om ons heen.
Mensen zijn materialistisch, willen hetzelfde of zelfs meer dan de anderen om hen heen. Ook bij jonge kinderen zie je dat in deze tijd.

 • Speelt deze 10e leefregel automatisch een rol in je leven?
 • Is het belangrijk dat je van jongs af aan leert dat je anderen het  geluk moet gunnen?
 • Vind je dat je de Bijbel per se nodig hebt om dit te ontdekken?
 • Is het nodig dat God ons deze regel duidelijk voor ogen stelt?

Noordwijk
De wandelgroep poseert voor " 'T ELFDE GEBOD " in Noordwijk.