Groeien in Liefde (Dagboek januari) PDF Afdrukken
Geschreven door Redactie   
zaterdag, 27 december 2014 17:20

Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het symbool van gevende liefde. Dan zou je een christen dus moeten kunnen herkennen aan die liefde toch? Is uw, jouw liefde herkenbaar? En hoe kan die liefde groeien? Deze maand gaan we op weg om te kijken hoe je kunt groeien in liefde, en in het laten zien van de liefde van God, van Christus, aan anderen.

Dag 1

Lezen: Johannes 15: 12 – 13

Het allerbeste dat we kunnen geven aan de ander is liefde. Het is de belangrijkste karaktertrek van Jezus en dus ook van God. God is liefde en hij heeft de wereld lief. De liefde van God in Christus is de bron van waaruit wij liefdevol kunnen omgaan met andere mensen.

Iets wezenlijkers dan in Jezus’ naam de ander liefhebben, kunnen we dus niet doen Als je Jezus wilt uitstralen als zijn discipel, dan zul je voor alles zijn liefde moeten uitstralen.

Maar dat kan pas als je jezelf geliefd weet door Jezus. Niet voor niets verbindt Hij de opdracht dat we lief moeten hebben aan het feit dat Hij ons lief heeft: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad’ (Johannes 15:12). Pas als we ons laten vullen met Christus’ liefde, zullen we in staat zijn om zijn liefde uit te stralen naar de anderen.

Als we dus als volgelingen van Jezus doorzichtig willen zijn tot op onze Heer, dan zal het vooral om de liefde gaan. Herkennen mensen in mij een liefdevolle man of een liefdevolle vrouw? Maar hoe ziet die liefde eruit? We zijn vaak geneigd om liefde te zien als een gevoel, en dan zeggen we: ‘Je houdt nu eenmaal wel of niet van iemand. Daar kun je niets aan doen.’ Maar de liefde in de bijbel is niet allereerst een gevoel, maar een opdracht. Als Jezus de wet van God samenvat, zegt Hij het heel helder: ‘Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk: ‘heb uw naaste lief als u zelf’ (Mattheus 22: 37 – 39).

Het bijbelse liefhebben is geen zaak van gevoel, hoewel er gelukkig vaak ook gevoel aan te pas komt, maar een zaak van gehoorzaamheid. Zo was ook Jezus’ keuze om zijn leven te geven als ultieme uiting van  zijn liefde allereerst gehoorzaamheid aan zijn Vader in de hemel. Liefde is de keuze voor de ander.

Vraag: De liefde is een opdracht, hoe ga jij daar mee om?

Dank: Here Jezus Christus, ik dank U voor uw eindeloze liefde, voor uw zelfovergave tot in de dood. U hebt alles voor ons over gehad. ... Amen. 

Dag 2

Lezen:  Marcus 1: 29-39

Petrus schoonmoeder is ziek. Hij was dus getrouwd. Zijn discipelschap had ook gevolgen voor zijn huwelijk! Uit de wijze waarop Marcus het verteld, krijg je de indruk dat Petrus’ schoonmoeder plotseling ziek is geworden. Met een simpel gebaar laat Jezus haar opstaan. Van dit herstel straalt Jezus’ gezag af. Petrus’ schoonmoeder hoeft na haar genezing niet bij te komen, maar is direct in staat Jezus te bedienen!

Na de sabbat wordt het pas echt druk in Kafarnaüm. De mensen stromen toe. Jezus blijkt zowel de verscheidenheid aan kwalen als het grote aantal mensen aan te kunnen.

Om te voorkomen dat Hij alleen maar als een soort super genezer wordt gezien, is Jezus voor zonsopgang al uit de stad vertrokken. Kennelijk verwachtte Hij een nieuwe hoos zieken.

Hij zoekt een plek waar Hij alleen kan zijn met zijn hemelse Vader. Alle ellende die Hij gehoord en gezien heeft, wil Hij met zijn Vader bespreken. Vissen op mensen doe je al biddend. Als Jezus al zo vroeg in de ochtend zich afzondert om alleen te zijn met zijn Vader, hoeveel te meer zouden wij dat dan niet moeten doen?

Vraag: Wat zijn uw ervaringen met gebed, en het nemen van tijd hiervoor?

Dank: Dank Here God, dat ik U elke dag weer mag ontmoeten in gebed en bijbellezen. Dat U mij wilt ontmoeten. ... Amen.

Dag 3

Lezen: 1 Korinthiërs 13

Aan het einde van ons Bijbelgedeelte van vandaag wordt in vers 13 gezegd: ‘Ons resten  geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ In dit gedeelte wordt de liefde van Jezus heel praktisch gemaakt voor ons dagelijks leven. Laat de volgende kenmerken van de liefde eens op je inwerken, en kies er een uit om de komende week in het bijzonder toe te passen: Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden (1 Korintiërs 13:4-7, Bijbel in Gewone Taal). Wees liefdevol gericht op de ander en straal zo Jezus uit in zijn liefde.

Vraag: God is liefde ... of God is geloof, hoop en liefde? Wat is volgens jou juist?

Gebed: Heer, wilt U geven dat ik de liefde, waarmee U mij liefhebt, mag uitstralen naar de mensen met wie ik omga. Leer me liefdevol te leven. ... Amen

Dag 4

Lezen: Mattheus 10: 34 -39

Het is is nogal radicaal, Jezus lijkt te vragen om een breuk met je familie. Jezus wil volgelingen die honderd procent voor Hem gaan, twee Heren dienen kan niet.

Veel mensen zeggen Jezus wel te willen volgen maar ze willen ook nog van de wereldse zaken genieten, eten van twee walletjes. Wil je een echte volgeling van Jezus worden dan moet je een radicale keuze maken. Dat is geen populaire boodschap, zeker vandaag niet.

Maar een relatie met Jezus gaat als het een echte liefdesrelatie is diep. Jezus wil geen LAT (living apart together) relatie met mensen, maar hij wil jou alleen voor zichzelf. Jezus wil geen volgelingen die Hem alleen maar volgen uit gewoonte of traditie, uit sleur of uit bijgeloof.

Het kan je soms heel wat kosten als je echt voor Jezus kiest; je familie en vrienden begrijpen het niet. Ze lachen je misschien uit of willen niets meer met je te maken hebben. Om dan toch vast te houden aan je geloof, vraagt moed.

Vraag: Hoe houd jij vast aan je geloof?

Dank: Here Jezus, wat is uw liefde voor mij onvoorstelbaar groot. Ik wordt er telkens weer stil van. ... Amen

Dag 5

Lezen: Lucas 14:16-21

Jezus volgen, dat vraagt nogal wat. In de evangeliën passeren allerlei excuses de revue. Genoeg redenen waarom je andere dingen in leven belangrijker blijft vinden. Mensen zitten vast aan hun familie, aan hun tradities of aan hun gewoontes. Zo ging het ook in deze gelijkenis. De verontschuldigingen volgen elkaar op. Stuk voor stuk kun je ze misschien ook wel begrijpen. En vind je het daarom juist moelijk te begrijpen dat Jezus het geen geldige excuses vindt. Maar het zijn juist deze voorbeelden uit het alledaagse leven die laten zien hoe makkelijk het is om een excuus te vinden om niet met Jezus mee te gaan. En hoe makkelijk het is om in je leven dus de prioriteit niet aan Jezus, maar aan andere dingen te geven.

Vraag: Wanneer gaf jij geen prioriteit aan Jezus?

Gebed: Heilige Geest, maak mijn hart bereid om Jezus echt te volgen, zonder excuses. ... Amen

Dag 6

Lezen:  Efeziërs 5: 1- 2

Als we het voorbeeld van God willen volgen en net als Hij de weg van de liefde willen gaan, moeten we liefhebben zoals Christus dat deed. Gods voorbeeld wordt dus zichtbaar in Jezus, want in Hem laat God zien hoe Hij is. Hoe heb je lief? Door je te geven aan een ander, door gericht te zijn op de ander. Dat kan alleen als je je een geliefd kind weet. Alleen vanuit de liefde van God voor ons in Christus zijn we in staat om de ander lief te hebben. Zo worden we, net als Jezus, een ‘geurige gave’ van God. Hij geniet er intens van als hij zijn liefde door ons heen terugziet.

Vraag: Hoe gevend is jouw liefde? Hoe ben jij gericht op die ander in plaats van op je zelf?

Gebed: Heer God, ik wil uw voorbeeld volgen. Maak me liefdevol als Jezus ... Amen

Dag 7

Lezen: 1 Johannes 4: 7-21

Hoe belangrijk het ook is om lief te hebben, uiteindelijk is het nog belangrijker dat God ons lief heeft. De bijbeltekst van vandaag verwoordt de kern van de liefde daarmee kernachtig. Het is dus het allerbelangrijkste dat jij wordt liefgehad. Dat betekent dat je je ook mag overgeven aan die liefde, dat je je mag laten liefhebben door God.

Iemand van je laten houden lukt alleen als je die ander ook vertrouwt. De liefde van die ander brengt je alleen wat als je je ook voor die ander open stelt, als je die ander de kans geeft om in je hart te kijken. Zo is het bij liefde tussen mensen en zeker bij de liefde tussen God en mensen. ‘Het wezenlijke van de liefde is... dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden’. God laat zich dieper dan diep in zijn hart kijken: hij geeft het liefste dat hij heeft om te laten zien hoe veel hij van mensen houdt. Met de hoop dat jij ook van hem gaat houden, hem lief zult hebben.

Vraag: Hoe open is jouw hart voor God?

Gebed: God, wilt u mij leren om open te staan voor uw liefde en te mogen ervaren dat u ook mij liefhebt?

Dag 8

Lezen: Galaten 5: 13 – 26

Dat de liefde als karaktertrek van Jezus zo belangrijk is, blijkt heel duidelijk uit het gelezen bijbelgedeelte. Vers 22 gaat over de vrucht van de Geest. Je zou kunnen zeggen: in die vrucht herken je precies het karakter van Jezus terug. En die vrucht begint met de liefde. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het gaat om de ene vrucht van de liefde, die vervolgens in de  andere acht karaktertrekken verder concreet wordt gemaakt. ‘De vrucht van de Geest is liefde: vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ In de liefde komen alle andere karaktertrekken samen. Net alsof het een druiventros is. De ‘liefde’ is de tros, en de manieren waarop die liefde tot uitdrukking komt zijn de druiven.

Vraag: Is Christus liefde in jou zichtbaar voor de wereld?

Gebed: Here Jezus, wilt U mij door uw Geest vervullen met die goddelijke liefde die nooit vergaat. ... Amen