Commissies

Onze gemeente kent een grote hoeveelheid commissies en andere werkverbanden. Te noemen zijn onder meer:

 • Contactpersonen
 • College van Kerkrentmeesters (CvK)
 • Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
 • Evangelisatiecommissie
 • Werkgroep Veertigdagenmap
 • Gespreksgroepen en -kringen
 • Kerkelijk Bureau
 • Kosters
 • Gastheren en gastvrouwen
 • Werkgroep Symbolisch Bloemschikken
 • Organisten en pianisten
 • Band Creation
 • redactie Zondagsbrief
 • redactie Mededelingenblad
 • redactie Website
 • redactie Jaarboekje/Contactboekje
 • fonds 'Omzien naar elkaar'
 • Kindernevendienstcomissie
 • Catecheseteam
 • Jeugdcentrale C.J.C.
 • Jeugdclub De Uitwijk
 • Vakantie Bijbel Club
 • Oranjebazar
 • Wandelgroep
 • Groeigroepen

Daarnaast zijn diverse leden ook op andere terreinen actief, waaronder:

 • schriftlezers
 • assistent diakenen / collectanten
 • koffieschenkers
 • tuiniers
 • oppassers
 • zangers (in projectkoren Interkerkelijk Koor Bleiswijk en Vocalis)
 • reproductie drukwerk

Onze kerk is aangesloten bij / tevens actief in:


seniorencontactpersonen


wijkcontactpersonen


College van Kerkrentmeesters


ZWO


kosters


gastheren en gastvrouwen


redactie Mededelingenblad