Identiteit

Binnen onze kerk hebben we elkaar de vraag gesteld:

Wat is onze identiteit?
of ook wel:
Wie willen we zijn?

We merkten dat deze vragen veel gesprek losmaakte. Dit gesprek zal op allerlei niveaus altijd door moeten blijven gaan.
Bij de voorbereiding van het Beleidsplan (2007) hebben we antwoorden gevonden op de bovenstaande vragen. Deze hebben we in tien stellingen samengevat.

Tien stellingen: Wie willen wij zijn?raam boven

 • Wij willen een krachtige geloofsgemeenschap zijn, waar wij samen met anderen de zin van ons leven kunnen ontdekken. Dit alles in het licht van de woorden van God. Vanuit onze traditie en omgang met God hebben wij (ant)woorden en vormen gevonden die ook nu richtinggevend zijn voor mens en samenleving.
 • Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de kerkdiensten met prediking, liederen en gebeden. Belangrijk in de vieringen zijn de sacramenten. In de Doop en het Heilig Avondmaal ontmoeten wij de levende Heer.
 • Wij willen een centrum van waarden en spiritualiteit zijn, een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt.
 • Wij willen een gemeenschap van gebed zijn, waar mensen leren beseffen dat zij naast de vreugde en dankbaarheid ook de moeilijke dingen in het leven, zoals zorg, lijden, verdriet en schuld bij God mogen neerleggen.
 • Wij willen een gemeente vormen, waar mensen zich veilig en geborgen kunnen weten. Wij hopen zo iets van de ruimte en geborgenheid die God aan ons schenkt te weerspiegelen.
 • Wij willen staan en gaan voor het in woord en daad uitdragen van het evangelie. Deze levensveranderende boodschap is bestemd voor onszelf en ook voor anderen. Het uitdragen van deze boodschap willen wij op een aansprekende en eigentijdse manier doen voor alle generaties.
 • Wij willen een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
 • Wij maken deel uit van de protestantse geloofstraditie die binnen de PKN vorm krijgt. Wij voelen ons verbonden met de andere kerken in de PKN, waarbij we elkaar willen steunen in ons geloof en streven.
 • Wij willen een gemeente zijn die open het gesprek aangaat met andere geloofsgemeenschappen binnen en buiten de PKN. Wij willen hen ontmoeten en zoeken naar zaken, die ons binden. Wij willen respectvol omgaan met de verschillen.
 • Wij willen deel uitmaken van een wereldwijde beweging van hoop en verwachting, waarin wij elkaar en anderen inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.

Bij het opstellen van het Beleidsplan is gebruik gemaakt van de volgende boekjes:

 • Bronnen voor beleid, werkboek voor beleidsontwikkeling; PKN, 2e herziene druk 2004.
 • Leren en leven van de verwondering, visie op het leven en werken van de kerk in haar geheel; PKN, november 2005.

VooruitblikVoorblad 100 jaar Gereformeerde Kerk

Dhr. P.G. Huser schreef in 1987 in het boekje "100 jaar kerk in beweging", ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze kerk, in zijn nawoord:

...
Zal er over 100 jaar nog een kerk zijn? Wij zijn er van overtuigd.
Zolang als wij, en zij die na ons komen met de Geloofsbelijdenis van harte instemmen:
Ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk - ook al handelt ze soms nog zo ongeloofwaardig:
Ik geloof in de gemeenschap der heiligen - ook al zijn wij nog zulke zondaars:
Ik geloof in de Heilige Geest - die door alles heen de kerk bewaart en bouwt, tot aan de voleinding der wereld en Christus' wederkomst.
Of er altijd een gereformeerde kerk zal zijn en een hervormde en een -- vult u maar in --? Of zal "Samen op Weg" dan geworden zijn tot "Samen Een"? Wij kunnen er geen zinnig woord over zeggen en het slechts hopen. Zullen er nog fulltime predikanten zijn of zullen we vergaderen in huisgemeenten met lekenprekers?
Zal er over 100 jaar nog geloof zijn? Daarvan mogen we zeker zijn. Dat dit geloof anders zal zijn, althans anders zal worden beleefd dan nu, zoals het nu anders is dan in 1887, is te verwachten. Maar wij mogen (moeten) kennis blijven nemen van nieuwe inzichten en deze met elkaar en aan elkaar toetsen op echtheid en daarbij de Bijbel als uitgangspunt nemen.
Laten we dus samen werken aan de toekomst van de kerk, in geloof, en het aan de Heer overlaten daar Zijn zegen aan te geven, totdat Hij komt.
...