Kerk kroniek - deel 44 - Spoedvergadering 23 mei 1951 en Dominee Kamper heeft een beroep aangenomen
Geschreven door Redactie   

Spoedvergadering 23 mei 1951

De oorzaak van deze spoedbijeenkomst van de kerkenraad was het droevige bericht van het overlijden van de  gewaardeerde en geliefde predikant dominee J.Y. Tiemersma. Die na een zeer lange periode van trouw en dienstbaarheid aan de Gereformeerde Kerk van Bleiswijk, is overleden. De scriba schrijft: "De praesis opent de vergadering, leest psalm 90 en gaat daarna voor in gebed en deelde hierna mede het doel van deze vergadering nl. dat onze emeritus predikant dominee J.Y. Tiemersma op dinsdagmorgen bij zijn kinderen in Johannesburg in Zuid -Afrika is overleden. Hierna brengt de praesis in dankbare herinnering wat God ons in hem heeft willen schenken in de 23 jarige ambtsperiode, dat hij de Gereformeerde Kerk van Bleiswijk mocht dienen. Inzonderheid in de moeilijke jaren in ons kerkelijk leven ten tijde van de afscheiding, heeft dominee Tiemersma de Gemeente mogen leiden om bij Gods Woord te blijven. Hierna deelde de praesis mee dat de familie hem heeft mede gedeeld dat hij in Bleiswijk begraven zal worden. De vergadering besluit om aan de wens van de familie te voldoen en is als volgt geregeld. Komt de overledene na zondag in de gemeente, zal hij opgebaard worden in de kerk, komt de overledene vóór zondag, dan zal het ziekenhuis "Eudokia" in Rotterdam een mogelijkheid zijn. De praeses stelt voor, eerst een rouwdienst met de familie te houden en daarna een rouwdienst met de gemeente waarbij ook afgevaardigden en vrienden zullen worden uitgenodigd.'' Enkele leden van de kerkenraad en twee leden van de Commissie van Beheer hebben de overledene naar zijn laatste rustplaats gedragen. Dominee J.Y. Tiemersma is hiermee de enige uit de lange rij van gereformeerde predikanten die met zijn vrouw en twee dochters te weten Fimmy en later ook Anna op de algemene begraafplaats in Bleiswijk in een familiegraf zijn begraven. Het familiegraf is er nog steeds, tot op de dag van vandaag. Dit overdenkende vraag ik mij af; hoeveel keer zal dominee Tiemersma in zijn 23 jarige ambtsperiode de weg naar de begraafplaats in Bleiswijk gegaan zijn? De levensverwachting was nog niet zo hoog als nu en de 5 oorlogsjaren hebben ook hun tol geëist. Het is natuurlijk niet allemaal bijgehouden maar het moet wel heel veel keren geweest zijn.

Dominee C. Kamper heeft een beroep naar Doetinchem aangenomen

We schrijven 6 oktober 1952, de kerkenraad is voor een gewone vergadering bijeengekomen. Maar de preses noemt deze vergadering toch een tweede bijzondere vergadering, waarna hij uiteen zet waarom deze vergadering bijzonder is, nl. de eerste bijzondere vergadering was bij zijn intrede en de tweede is, dat hij straks niet meer hun predikant zal zijn. Omdat hij vindt dat de tijd gekomen is om in een andere wijngaard te werken. De preses deelde verder mee dat hij een beroep naar Doetinchem heeft aangenomen en voor een beroep naar Grootegast heeft bedankt en sprak de wens uit dat God spoedig in de open gevallen plaats zal voorzien. En wijst verder nog op de prettige samenwerking en de goede verstandhouding met de kerkelijke gemeente. Tot zover een korte afhandeling van zaken die nu eenmaal bij een protestantse kerk horen. Het is in domineesland niet anders dan bij mensen met andere beroepen, ze kunnen naar eigen inzichten een langere of kortere tijd blijven. Hoewel deze mededeling voor de broeders niet direct verwacht zal zijn, lag het vertrek van dominee Kamper toch wel een beetje in de lijn der verwachtingen; immers er waren regelmatig 'hoorders' in de kerk geweest die de preek met een bandrecorder opnamen of met snelschrift (steno) aan het papier toevertrouwden. In een kerk waar iedereen elkaar kende was het natuurlijk wel 'een teken aan de wand als er kapers op  de kust waren'. Het aantal beroepen uit verschillende plaatsen in het land wat daar dan ook weer een onderdeel van was maakte duidelijk dat er op korte termijn wat ging gebeuren en dat de predikant een eventueel beroep in overweging wilde nemen. En het mag gezegd; na 23 jaar dominee Tiemersma, was 5 jaar met dominee Kamper naar het gevoel wel erg kort en moest het aanstaande vertrek van de predikant zoals altijd wel, maar nu toch in het bijzonder, even anders verwerkt worden. En er moest dus weer zo snel mogelijk een hoorcommissie geformeerd worden. Er werd besloten om die commissie samen te stellen uit twee ouderlingen en een diaken en twee broeders uit de gemeente - wat ook nieuw was in de samenstelling, want voorheen waren het alleen de leden van de kerkenraad die deze taak op zich namen. Er werd een groslijst samengesteld van predikanten, die eventueel in aanmerking kwamen voor Bleiswijk en uiteindelijk viel de keus op drie predikanten te weten, ds J. Berger uit Kootwijkerbroek, een dorp in de gemeente Barneveld in Gelderland, ds W. Wiersinga uit Visvliet een dorp in de gemeente Zuidhorn in Groningen, en ds P. Uitdam uit De Glind een dorp eveneens in de gemeente Barneveld.

Tenslotte nog. Heeft u het ook wel eens, dat dingen op een merkwaardige manier samenvallen? Mij gebeurt het nog wel eens. In het vorige stukje schreef ik over een tafeltje wat in 1950 door de kerkenraad was aangeschaft, voor het plaatsen van de doorgeef collectezakken. Dat tafeltje wat al heel lang niet meer gebruikt werd, stond nu op de laatst gehouden Oranjebazar te koop voor de liefhebber. Gelukkig werd het door de bazarmedewerkers tijdig opgemerkt en is het misschien wel na “veel omzwervingen” toch nog van de kringloopwinkel gered. Het staat nu na 65 jaar, als een herinnering aan vroeger jaren in de consistorie en kan het mogelijk nog voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo vormt het nog, samen met de oude banken in de hal en de glas in lood ramen aan weerszijden van de nooduitgang in de kerk, een trio. En voor een steeds kleiner wordend groepje oudere Bleiswijkers, een nostalgische aanblik uit de tijd van weleer.

Henk de Bruin