Classis en PKN

Onze gemeente maakt deel uit van de PKN: de Protestantse Kerk in Nederland.

Classis

Onze gemeente hoort bij de classis Zoetermeer. De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. De afgevaardigden worden aangewezen door de kerkenraad volgens een door de classis aangegeven rooster. Elke kerkenraad vaardigt twee ambtsdragers af.

Een aantal afgevaardigden krijgt een bijzondere opdracht. De classis heeft een aantal taken:

  • het leiding geven aan en het bevorderen van alles wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen;
  • het bevorderen en stimuleren van de verantwoordelijkheid en saamhorigheid van de gemeenten en predikanten;
  • er op toezien dat gemeenten hun roeping en taak nakomen;
  • advies en hulp bieden aan de verschillende kerkenraden;
  • het adviseren en het toerusten van de gemeenten;
  • de kerkvisitatie, het opzicht, de behandeling van beheerszaken, de behandeling van bezwaren en geschillen.

Het adres van de classis Zoetermeer: Nassaulaan 1a, 2712 AT Zoetermeer.
Antoon Hollemans is namens de classis lid van het regionale college voor de kerkvisitatie.

Protestants Landelijk Dienstencentrum

Veel ondersteunende taken ten behoeve van de plaatselijke kerken worden centraal in Utrecht verricht (tel. 030-8801880). Via dit nummer kan men meer informatie krijgen over kerkelijke zaken of doorverbonden worden met adviseurs.

Op www.pkn.nl vindt u meer informatie over de Protestantse Kerk en kunt u ook het landelijke blad Kerkinformatie digitaal lezen.

Op www.pkn.nl/pcte/algemeen vindt u een overzicht van cursussen en trainingen voor iedereen die actief is in de kerk, of daarvoor belangstelling heeft.